Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług naszego serwisu www.dynafleet.pl  „Serwis”) było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.
Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli DynaFleet Sp. z o. o., Jawornik 525, 32-400 Myślenice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Kraków – Śródmieście po nr KRS 0000400025, NIP: 6812053366.

Które dane osobowe przetwarzamy?
Są to dane osobowe: (imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), dane z dowodu osobistego, dane z prawa jazdy, dane z dowodu rejestracyjnego. ).
W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?

Twoje dane są nam potrzebne:
 • w celu zawarcia i wykonania umowy - tutaj podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest umowa;
 • by prowadzić działania marketingowe - tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda;
 • by móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień - tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a czasami przepis prawa.

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. serwisy samochodowe;
 • innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom;
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 7 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

Jakie prawa Ci przysługują?
Posiadasz prawo do:
 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: rodo@dynafleet.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: czyli DynaFleet Sp. z o. o., ul. Drogowców 6, 32-400 Myślenice.  

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych, jak też Twój wizerunek nie będzie rozpowszechniany w Serwisie.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail: rodo@dynafleet.pl
© 2023 DynaFleet: ogólnopolski operator serwisowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności